آنلی بیتون می گوید : ۱ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید ، حاكی از آن است كه رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند كشید و از این طریق قصد آن دارند كه به شما صدمه هایی بزنند . ۲ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ،  – ادامه تعبیر خواب لاشخور…

نرم افزار محاسبه سن