اگر دید لادن بسیار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود.

فال تاروت اندروید