در سر زمین رویاها آمده: خواب بك لابیرنت : جزئیات یك موضوع اسرار آمیز را كشف خواهید كرد شما در یك لابیرنت هستید : یك مسئله سری برملا می شود در یك لابیرنت گم می شوید :ناكامی از همه طرف شما را احاطه می كند خروج لابیرنت را پیدا می كنید : جوابی برای شك  – ادامه تعبیر خواب لابیرنت…

نرم افزار مدت تماس