بیتون مىگوید : ۱- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می كنید ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت. ۲- دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ  – ادامه تعبیر خواب قایق…

فال تاروت اندروید