لوک اویتنهاو می گوید : قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور

طالع بینی باستان