محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملك اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای كیست، دلیل كه حالش متغیر شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند بر قالی كوچك نشسته بود، دلیل كه عمرش  – ادامه تعبیر خواب قالی…

فال تاروت اندروید