محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه با قافله در راه بود، دلیل منفعت است اگر مصلح است، دلیل زحمت است، اگر مفسد است، دلیل خیر است. اگر دید در قافله سوار بود، دلیل كه به مراد برسد، اما اگر پیاده بود و مفلس تاویلش به خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید  – ادامه تعبیر خواب قافله…

طالع بینی باستان