یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانة آن است كه به كارهایی مشغول خواهید شد كه نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت . ۲ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب قاطر…

فال تاروت اندروید