محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود، دلیل كه به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود، دلیل كه قاضی شود. حضرت دانیال گوید : اگر درخواب قاضی را دید، دلیل كه به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول بیند، دلیل كه با  – ادامه تعبیر خواب قاضی…

طالع بینی باستان