آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب شكوفه های قاصدك را ببینید ، دلالت بر آن دارد كه به محیطی شاد پا خواهید گذاشت .

طالع بینی باستان