آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با قاشق غذا می خورید ، نشانة آن است كه امور خانواده به خوبی پیش خواهد رفت . ۲ـ گم كردن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه به خلافكار بودن كسی تردید پیدا می كنید . ۳ـ دزدیدن قاشق در خواب ، نشانة آن است  – ادامه تعبیر خواب قاشق…

نرم افزار محاسبه سن