محمد بن سیرین گوید : معبران می گویند كه فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر كسی در خواب بیند كه بر فیل نشسته است، دلیل كه زنی بخواهد نابكار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل كه زن را طلاق دهد یا كنیزك را بفروشد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب فیل…

طالع بینی باستان