محمد بن سیرین گوید : فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل كه مرادش برنیابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است.  – ادامه تعبیر خواب فیروزه…

فال تاروت اندروید