خمیر خشک محمد بن سیرین گوید : فوره خوردن، دلیل رنج و غم بود. اگر بیند فوره خورد، دلیل رنج و غم است. اگر بیند كه فوره میخورد، دلیل كه متفكر شود و نیز گویند: دیدن فوره در خواب، دلیل بیماری است.

فال تاروت اندروید