محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فلوس بسیار داشت، دلیل كه با كسی خصومت كند. اگر بیند كه فلوس داشت، دلیل غم و اندوه است. اگر دید كه فلوس از خود جدا نمود، دلیل است از غم برهد.

طالع بینی باستان