محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند كه سنگ فلاخن به كسی انداخت، دلیل كه بر آن كس نفرین كند و دیدن سنگ فلاخن انداختن، دلیل بر سخن ناخوش است كه بگوید.

فال تاروت اندروید