محمد بن سیرین گوید : اگر جاهلی در خواب بیند كه فقیه و فاضل شد، دلیل كه به بلائی مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگی است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عامی بیند كه فاضل شد، دلیل كه یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضی شود.

فال تاروت اندروید