آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت . ۲ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع  – ادامه تعبیر خواب فقیر…

نرم افزار مدت تماس