محمد بن سیرین گوید : دیدن فستق در خواب، مال و خواسته است. اگر دید كه مغز فستق داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد.

نرم افزار مدت تماس