محمد بن سیرین گوید : دیدن فزون شدن درخواب، فزونی كه خیر و صلاح بود، به تاویل نیك بود و فزونی كه شر و فساد بود بد است. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن فزونی كه در تن است، دلیل مال و خواسته بود. اگر بیند كه از آن افزونی كه در تن او بود او  – ادامه تعبیر خواب فزون شدن…

نرم افزار مدت تماس