منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می شود که مورد مواخذه قرار می گیرد و آبرویش به مخاطره می افتد ولی اگر زنی در خواب ببیند که گیسوی خویش را فر زده است درخانواده عزیز می  – ادامه تعبیر خواب فر (مو)…

فال تاروت اندروید