منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است. اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر و مدبر صاحب شخصیت ازدواج می کنید. اگر همسر دارید خواب شما خبر می دهد که تحولی مطلوب در روابط شما پدید می آیدو به نحوی  – ادامه تعبیر خواب فر (آشپزخانه)…

فال تاروت اندروید