لوک اویتنهاو می گوید : فریاد : بدگویی و غیبت کردن فریادهای بسیار : خبرهای نشاط انگیز فریاد حیوانات : خبرهای ملال انگیزی به گوشتان خواهد رسید یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن جرس تندرستی و فراخی است آنلی بیتون میگوید : ۱ـ شنیدن فریاد كسی كه درد و رنج می كشد ، در  – ادامه تعبیر خواب فریاد…

فال تاروت اندروید