حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر كنندكان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می كنند: ۱٫ یقین ۲٫ قوت ۳٫ کارصعب و دشوار ۴٫ همدم و هم صحبت کسی شدن (ندیمی) ۵٫ در خدمت مقام مهم شهر بودن(عمل از جهت رئیس شهر)

نرم افزار محاسبه سن