آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن فروشگاهی پر از كالا در خواب ، نشانة پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است . ۲ـ دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانة بی ثمر ماندن تلاشها است . ۳ـ اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، علامت آن است كه در زمینة كار  – ادامه تعبیر خواب فروشگاه…

نرم افزار محاسبه سن