محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه مصحف بفروخت، دلیل كه مسلمانی پیش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بیند چیز بفروخت مثل غلامِ خود، دلیل است بدنام شود.اگر بیند كه زن خویش را بفروخت، دلیل كه حرمت و بزرگی او زایل  – ادامه تعبیر خواب فروختن…

فال تاروت اندروید