منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرنی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می شود. حتی می توان گفت سودی است که بر مبنای ترحم نصیب بیننده خواب می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که فرنی می خورد سود یا مالی در  – ادامه تعبیر خواب فرنی…

نرم افزار مدت تماس