منوچهر مطیعی تهرانی گوید :فرغون در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام می دهد و متقابلا هیچ دستمزدی نمی گیرد و انتظار و توقعی ندارد.فرغون به جای خیلی افراد می تواند قرار بگیرد. چه در داخل و چه بیرون از خانه شما. به  – ادامه تعبیر خواب فرغون…

فال تاروت اندروید