محمد بن سیرین گوید : اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یكی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب های خویش ما شخصی را  – ادامه تعبیر خواب فرعون…

طالع بینی باستان