منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معنی فرش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و  – ادامه تعبیر خواب فرش…

طالع بینی باستان