روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خواب فرزند

فرزند

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طفلی را جائی افكنده بودند و او بازیافت، دلیل  – ادامه تعبیر خواب فرزند…

طالع بینی باستان

اولاد

ليلا برايت میگويد: اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

فال تاروت اندروید