محمد بن سیرین گوید : اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طفلی را جائی افكنده بودند و او بازیافت، دلیل  – ادامه تعبیر خواب فرزند…

نرم افزار مدت تماس