اگر مردی به خواب دید كه چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند كسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یك فرج بود، دلیل كه ایشان زن یك مرد شوند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر زنی درخواب  – ادامه تعبیر خواب فرج…

نرم افزار محاسبه سن