محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فرجی فراخ و پاكیزه پوشیده بود. دلیل كه از غم ها فرج یابد. اگر فرجی را كهن و چركین بیند، تاویلش به خلاف این است. محمد بن سیرین گوید : دیدن فرجی دیبا به خواب، كسی را كه دیباپوش است، نیك بود و مردم پارسا را بد باشد  – ادامه تعبیر خواب فرجی…

نرم افزار مدت تماس