محمد بن سیرین گوید : فراشی نمودن، دلیل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد. اگر دید كه فراشی می كرد، دلیل است از بهر خود یا از بهر دیگران زن خواهد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است. کسی  – ادامه تعبیر خواب فراشی…

فال تاروت اندروید