آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است كه حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد . ۲ـ اگر در خواب از زندانی فرار كنید، علامت آن است كه برای داشتن پشتكار در انجام كارها سربلند می شوید . ۳ـ فرار از شر و هر گونه  – ادامه تعبیر خواب فرار…

نرم افزار مدت تماس