آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به كسی فحش می دهید ، معنایش این است كه در كارهایتان موفق نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط كار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از دست می دهید . ۲ـ اگر خواب ببینید كسی به شما فحش می دهد ،  – ادامه تعبیر خواب فحش…

نرم افزار مدت تماس