محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند كه درجائی فتنه پدید آید، دلیل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بیند كه فتنه ازمقامی زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر درخواب از ده چیز یكی بیند، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب فتنه…

نرم افزار محاسبه سن