منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد. اگر آن جا بودید جز شما  – ادامه تعبیر خواب فانوس…

طالع بینی باستان