محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فال می گرفت و فالش نیكو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن. دوم: به مراد رسیدن. سوم:  – ادامه تعبیر خواب فال…

نرم افزار مدت تماس