محمد بن سیرین گوید : اگر بیند لقمه فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند كه فالوده در دهن كسی نهاد، دلیل است كه از بهر وی كاری نیكو كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فالوده بر چهاروجه است. اول: سخنان خوش. دوم: مالی كه با رنج و زحمت حاصل كند.  – ادامه تعبیر خواب فالوده…

نرم افزار محاسبه سن