محمد بن سیرین گوید : دیدن فاخته درخواب، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر كه با كسی نسازد. اگر بیند كه فاخته داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز  – ادامه تعبیر خواب فاخته…

طالع بینی باستان