آنلی بیتون میگوید : ۱ـ در خواب اگر از غیبت كسی متأثر شوید ، به این معناست كه برای به دست آوردن دوستانی همیشگی تلاش خواهید كرد . ۲ـ اگر در خواب از غیبت دوستی خشنود شوید ، نشانة آن است كه به زودی از دست دشمن خلاص خواهید شد .

نرم افزار محاسبه سن