اگر بیند كه غوره می خورد به وقت خود، دلیل كه مال حاصل نماید به مشقت. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد، دلیل كه اندوهناك شود. اگر بیند غوره بفروخت و نخورد، دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد. اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند، دلیل كه هیچ اندوهی به  – ادامه تعبیر خواب غوره…

نرم افزار مدت تماس