منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسلامی و قدیمی در مورد غورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست غورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار  – ادامه تعبیر خواب غورباغه…

نرم افزار مدت تماس