محمد بن سیرین گوید : دیدن غنیمت یافتن، اگر مال كافران است، دلیل كه در آن ملك نرخ ها گران شود. اگر دید كه مسلمانان از دیار كافران غنیمت آوردند، دلیل است كه در آن دیار نعمت ارزان شود.

نرم افزار محاسبه سن