محمد بن سیرین گوید : دیدن غم درخواب، دلیل خرمی است. اما اگر بیند كه از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند كه غمگین بود، دلیل خرمی است.

طالع بینی باستان