آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید كسی شما را غلغلك می دهد ، نشانة آن است كه با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلك می دهید ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید .

نرم افزار مدت تماس