اگر در خواب بیند كه با خصم غلبه كرد و چیره شد، دلیل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف این بیند دشمن بر وی ظفر یابد.

نرم افزار مدت تماس