آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غش می كنید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی كه دور از شما زندگی می كند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند غش می كند ، علامت آن است كه به  – ادامه تعبیر خواب غش کردن…

نرم افزار مدت تماس